Przetargi.pl
Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego w sezonie 2013/2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Libelta 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 287 06 17 , fax. 061 287 06 18
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
  ul. Libelta 2 2
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 287 06 17, fax. 061 287 06 18
  REGON: 63127633400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpsroda.pl ; www.zdpsroda.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego w sezonie 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego w sezonie 2013/2014. W skład zamówienia wchodzą następujące usługi: - działania organizacyjno techniczne, - przygotowanie materiałów i sprzętu, - zapobieganie powstawaniu i minimalizowanie występującej śliskości zimowej na drogach powiatowych poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających (posypywanie i odśnieżanie dróg), - wywóz zalegającego śniegu z jezdni, poboczy (chodników, parkingów itp.) oraz obiektów mostowych, - całodobowy dyżur osób (dyżurnych, obejmujący np.: patrolowanie dróg, przekazywanie informacji o stanie dróg), - całodobowy dyżur (dyżur osób i sprzętu, obejmujący np.: patrolowanie dróg, przekazywanie informacji o stanie dróg), - zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy dyżurnym i sprzętem, - po zimowe oczyszczenie dróg powiatowych. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpsroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach