Przetargi.pl
Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, Plac Szkolny 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 725 26 78 , fax. 62 725 26 78
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  Plac Szkolny 19 19
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 62 725 26 78, fax. 62 725 26 78
  REGON: 30068971300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oświata

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim. Koordynator sieci pracuje na rzecz szkół/przedszkoli. Planowane jest utworzenie 5 sieci współpracy i samokształcenia, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego ORE, 2 sieci dla dyrektorów przeszkoli i szkół oraz 3 sieci dla nauczycieli przedszkoli i szkół, które będą działać w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. 2.WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.Miejsce realizacji: placówki oświatowe w powiecie krotoszyńskim 2.Odbiorcy: dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli Powiatu Krotoszyńskiego zgłoszonych do projektu. 3.Liczebność grup: a) sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli: 16-22 osób, b) sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli: 16-22 osób, c) sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli: 20-25 osób, d) sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli: 20-25 osób, e) sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli: 20-25 osób. 4.Terminy działania sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli szkół i przedszkoli Powiatu Krotoszyńskiego: a) sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Krotoszyńskiego; 2 sieci działają w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2 sieci działają w roku szkolnym 2014/2015 b) sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli Powiatu Krotoszyńskiego; 3 sieci działają w roku szkolnym 2013/2014 oraz 3 sieci działają w roku szkolnym 2014/2015. Pięć sieci będzie działać od dnia podpisania umowy, tj. przez 23 miesiące, nie wcześniej niż od miesiąca października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. 5.Etapy realizacji zamówienia: a)koordynator przygotowuje plan dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników danej sieci, b)organizuje 4 spotkania uczestników sieci, c)sporządza roczne sprawozdanie z pracy sieci i przedstawia go uczestnikom, d)moderuje pracę sieci na platformie internetowej ORE. 6.Koordynatorzy prowadzący sieci: Koordynatorzy sieci muszą spełniać nw. wymagania: a) posiadać wykształcenie wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, b) posiadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, c) posiadać doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych, prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo) doświadczenie w moderowaniu kursów i szkoleń prowadzonych również z wykorzystaniem metod elearningu, d) posiadać minimum 10letnie doświadczenie w pracy nauczyciela/ pedagoga/ psychologa, wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia, udział w projektach systemowych np. w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wdrażania podstawy programowej, realizacji projektu edukacyjnego, e) posiadać przygotowanie do pracy moderatora (np. ukończone kursy lub studia przygotowujące do pracy trenera, edukatora, moderatora, coacha, certyfikat trenerski, edukatorski, przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli). 7.Zasady ogólne współpracy: a)Wszystkie materiały powstające w ramach realizacji Zadania wymagają akceptacji Zamawiającego. b)Materiały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę do akceptacji, Zamawiający zaakceptuje lub zwróci Wykonawcy z uwagami w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania. c)W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i przekazania poprawionej wersji w terminie 3 dni roboczych. Po tej procedurze, ponowne przekazanie przez Wykonawcę propozycji niepoprawionej lub niezgodnej z uwagami Zamawiającego zostanie uznane jako niewykonanie danego elementu Zadania. 8.Zasady wizualizacji. Wykonawcy zobowiązani są do stosowania zasad wizualizacji określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. oraz wytycznych w zakresie informacji i promocji określonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego a także w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007 2013 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Szczegółowe omówienie zasad informowania o POKL zostało zawarte w Planie Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. 9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w sposób zgodny z: opisem przedmiotu zamówienia, zawartą umową, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, oraz wszelkimi aktualnymi wytycznymi i zasadami dotyczącymi realizacji projektu, w szczególności z: wytycznymi wynikającymi z dokumentów: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasadami wynikającymi z dokumentu Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. 10.Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: a)udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego, wglądu do wszystkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym dokumentów finansowych, b)przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. do dnia 31.12.2020 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu ich archiwizacji, c)zachowania w poufności zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu wszelkich danych osobowych, do których wykonawca miał dostęp, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją usługi oraz pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są wykazać, iż realizują niniejsze zamówienie zgodnie z umową, ofertą oraz SIWZ, a w szczególności przedstawić dokumentację pozwalającą na jednoznaczne stwierdzenie prawidłowości realizowanego zamówienia w zgodzie z powyższym Zadanie 1 Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów w ramach projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim, powstaną 2 sieci dla dyrektorów szkól i przedszkoli. 1.Szacunkowa ilość godzin dla koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: 30 godzin miesięcznie. 2.W ramach sieci współpracować ze sobą będzie około 20 dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli, tj, w sumie ok. 40 dyrektorów. Członkowie sieci będą spotykać się nie mniej niż 4 razy w trakcie pracy jednej sieci. Między spotkaniami dyrektorzy będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. 3.Obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: 1) przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, 2) organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin), 3) moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, 4) zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 5) sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom, 6) promocja działań sieci, 7) monitorowanie frekwencji na zajęciach, 8) współpraca ze specjalistami/ekspertami prowadzącymi zajęcia; 9) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zajęć 10) prowadzenie list obecności uczestników projektu. 4.Osoba pełniąca obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz być dyspozycyjna w okresie realizacji projektu. Zadanie 2 Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w ramach projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim, powstaną 3 sieci dla nauczycieli szkól i przedszkoli. 1.Szacunkowa ilość godzin dla koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: 30 godzin miesięcznie. 2.W ramach sieci współpracować ze sobą będzie około 20 25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, tj, w sumie ok. 150 nauczycieli. Członkowie sieci będą spotykać się nie mniej niż 4 razy w trakcie pracy jednej sieci. Między spotkaniami nauczyciele będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. 3.Obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia: 1. przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, 2. organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin), 3. moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, 4. zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 5. sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom, 6. promocja działań sieci, 7. monitorowanie frekwencji na zajęciach, 8. współpraca ze specjalistami/ekspertami prowadzącymi zajęcia; 9. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem zajęć 10. prowadzenie list obecności uczestników projektu. 4.Osoba pełniąca obowiązki koordynatora sieci współpracy i samokształcenia musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz być dyspozycyjna w okresie realizacji projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sodn.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach