Przetargi.pl
Usługi zapewnienia wsparcia zarówno merytorycznego jak i technicznego z zakresu IT dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Oddziałach PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 055 494 , fax. 225 055 275
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 055 494, fax. 225 055 275
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zapewnienia wsparcia zarówno merytorycznego jak i technicznego z zakresu IT dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Oddziałach PFRON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz 16 terenowych jednostek organizacyjnych (Oddziałów) PFRON usług merytorycznego oraz technicznego wsparcia pracowników w zakresie obsługi rozwiązań teleinformatycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji usługi zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”.Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował w 16 Oddziałach Zamawiającego 2 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie usługi opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że na realizację usług opisanych jako Inne prace, Zamawiający zamierza zakontraktować łącznie 6 000 roboczogodzin. 5. Wykaz lokalizacji 16 Oddziałów PFRON stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Adresy Oddziałów PFRON mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w ramach wskazanych w załączniku miast. 6. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z organizacją pracy osób świadczących usługi wsparcia merytorycznego i technicznego pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności: - przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń od pracowników Oddziałów PFRON, - rejestracja wszystkich zgłoszeń w elektronicznym systemie zgłoszeń do obsługi Serwisu HelpDesk`u, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie w/w osób musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w wysokości do 30% wartości całości zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb. IV. Termin realizacji zamówienia. Usługi zapewnienia wsparcia zarówno merytorycznego jak i technicznego z zakresu IT świadczone będą od dnia zawarcia Umowy przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 Załącznika nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50312000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1a. którzy wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy tj.: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1b w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1b winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 8. Warunek określony w pkt 1a powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 9. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 1. Każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2) ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4, potwierdzające spełnienie przez nie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby i w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach