Przetargi.pl
Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym

Dom Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03371 Warszawa, ul. Wysockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 811 01 05 , fax. 0-22 811 04 24
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  ul. Wysockiego 11
  03371 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 811 01 05, fax. 0-22 811 04 24
  REGON: 28594200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkswit.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorzadowa Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont Sali widowiskowo-kinowej oraz holu przed wejściem do Sali wraz z wymianą instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji, klimatyzacji, wykonanie elementów instalacji kinotechnicznych, elektroakustycznych i technologii sceny, związane z realizacją zadania : Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym przetargu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości zł 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0,00). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach