Przetargi.pl
Usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności cywilnej Członków Władz Spółki w podziale na zadania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 858 10 00 , fax. 046 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 046 858 10 00, fax. 046 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: GMINNA OSOBA PRAWNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności cywilnej Członków Władz Spółki w podziale na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I Część 1: Ubezpieczenie mienia all risks Część 2: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego all risks Część 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZADANIE II Część 1: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia ofrty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: stosowanie klauzul fakultatywnychwg zał nr 12 dla zad I i zał r 13 dla zad II
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgm-zyrardow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach