Przetargi.pl
Usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Ząbkach do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  REGON: 013269717
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Ząbkach do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki z miejsca ich zamieszkania do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych i z powrotem do domu wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi podczas przewozu. 2. Szacuje się, że przedmiotem zamówienia objętych będzie 46 dzieci, a liczba kursów wynosić będzie: 8 661.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 180 z późn. zm.).- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).- zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) wykonał – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na przewozie dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto,W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wyżej opisane wymogi.2) będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj.:a) co najmniej 6 kierowców, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;b) co najmniej 6 opiekunów, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.3) będzie dysponował sprzętem technicznym – środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 6 dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi samochodami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2014 r., wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną, szyny do mocowania wózków).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach