Przetargi.pl
Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Toruń objętych przedmiotem zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Zakres usług obejmuje:  przewóz tłucznia, ziemi, destruktu na odległość od 10 - 220 kilometrów samochodem o ładowności 12 – 20 Mg,  przewóz materiałów masowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w sytuacjach interwencyjnych i awaryjnych,  przewóz materiałów, drobnego sprzętu kołowym ciągnikiem z przyczepą przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,  wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarką w sytuacjach awaryjnych i interwencyjnych,  udział w awaryjnym i interwencyjnym oczyszczaniu (udrażnianiu) przepustów, likwidacji zastoisk wody przy użyciu pojazdu asenizacyjnego,  prace na wysokości przy użyciu podnośnika koszowego np. przy awaryjnym usuwaniu konarów drzew, napraw oświetlenia czy sygnalizatorów zagrażających BRD. Planowana ilość kilometrów i godzin pracy środków transportowych i jednostek sprzętowych określona została w kosztorysie ofertowym. 4. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, w szczególności przy następujących czynnościach:  likwidacja wiatrołomów,  wymianie oznakowania pionowego lub urządzeń zabezpieczających (bariery),  transport materiałów masowych (kruszywo, destrukt bitumiczny itp.) na potrzeby bieżącego utrzymania dróg,  robotach ziemnych,  awaryjnego oczyszczania przepustów oraz likwidacji zastoisk wody. 5. Środki transportowe i sprzętowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny, błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 6. Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.). 7. Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający aktualną licencję przewoźnika. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art. 11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby lub zamieszkania wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 15. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 15.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 15.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ; 15.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 15.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 15.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 15.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach