Przetargi.pl
Usługi w zakresie napraw i konserwacji z podziałem na części: CZĘŚĆ 1: pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2021 r.; CZĘŚĆ 2:pojazdów oraz podobnego sprzętu będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w 2021 r.; CZĘŚĆ 3: pojazdów oraz podobnego sprzętu będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2021 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie napraw i konserwacji z podziałem na części: CZĘŚĆ 1: pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2021 r.; CZĘŚĆ 2:pojazdów oraz podobnego sprzętu będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w 2021 r.; CZĘŚĆ 3: pojazdów oraz podobnego sprzętu będących w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Naprawy dotyczą następujących czynności: (dla część 1, 2, 3) a) Wymiana oleju silnikowego, b) Wymiana filtra powietrza, oleju, przeciwpyłowego c) Wymiana uszczelki pod głowicą, d) Wymiana rozrządu silnika, e) Diagnostyka komputerowa, f) Wymiana sprzęgła, g) Wymiana przegubu wew./zew., h) Wymiana tarcz, bębnów hamulcowych, i) Wymiana klocków hamulcowych, j) Wymiana płynu hamulcowego, k) Regulacja zbieżności kół, l) Naprawa układu kierowniczego, m) Wymiana amortyzatorów, n) Wymiana opon zima – lato, o) Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, p) Prace blacharskie, q) Prace lakiernicze (przygotowanie elementu do lakierowania, lakierowanie elementu) r) Inne nie wymienione w ramach potrzeb. 2. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów (diagnostyki układu hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół, oraz stanowiska do wykonywania diagnostyki komputerowej silnika, układów elektronicznych pojazdu itp.). 3. Zakład naprawczy, w którym będą świadczone usługi winien posiadać stacje obsługi zlokalizowane w odległości (wg Google maps) 20 km od siedziby Zamawiającego (odpowiednio dla części: 1 – w Bydgoszczy, 2 – w Tucholi, 3 – w Żołędowie). 4. W przypadku napraw bieżących związanych z eksploatacją pojazdów i przeglądów serwisowych przedstawiciel Zamawiającego we własnym zakresie dostarczy pojazdy do zakładu naprawczego Wykonawcy. Wykonywane one będą na bieżąco, tj. następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego o konieczności ich wykonania drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca wykona bieżące naprawy w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 5. W przypadku awarii tj.: kolizji pojazdu, braku możliwości uruchomienia pojazdu, kiedy poruszanie się pojazdem niesprawnym może spowodować dalsze uszkodzenia lub zagrażać bezpieczeństwu kierowcy lub innym uczestnikom ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w maksymalnym czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy. W sytuacji gdy odległość między miejscem awarii a warsztatem Wykonawcy będzie większa niż 200 km (w jedną stronę) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy kolejny km transportu cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie za 1 km „kilometrówki”. Transport pojazdu jest dopuszczalny tylko samochodem specjalistycznym (lawetą). 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie, określające zakres naprawy w pojeździe. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail). 8. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność poszerzenia zakresu prac, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego uzgodnienia z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego zakresu usług szerszych i będą one mogły być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga wstępnej kalkulacji naprawy pojazdu przesłanej drogą elektroniczną (e-mail) określającej zakres, koszt i termin wykonania danej naprawy, listę niezbędnych części i materiałów eksploatacyjnych oraz koszt robocizny. 10. Jeżeli w toku wykonania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających uzgodniony zakres i czas, Wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym zmiany przed ich wykonaniem. 11. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia. 12. W przypadku gdy Wykonawca w swoim warsztacie nie może wykonać usługi, zleca się wysłanie pojazdu do innego warsztatu, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu (e-mail) z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji koszt transportu pojazdów do i z warsztatu pokrywa Wykonawca. 13. W przypadku napraw powypadkowych – zakres niezbędnych do wykonania prac i wymiany części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych zostanie wykonany zgodnie z zakresem oraz wyceną rzeczoznawcy ubezpieczyciela. Wykonawca dokona rozliczenia naprawy bezpośrednio z Zamawiającym. 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przedstawiciela Zamawiającego w kwestii prawidłowego wykonania usługi w zakresie np. naprawy, dalszej awarii pojazdu lub innych niesprawności ujawnionych po odebraniu pojazdu z naprawy, Zamawiającemu przysługuje prawo powołania rzeczoznawcy, który oceni wątpliwości Zamawiającego w danej kwestii. W przypadku gdy z oceny rzeczoznawcy będzie wynikało, że Wykonawca nieprawidłowo wykonał dane zlecenie to: a) Wykonawca zostanie obciążony kosztami oceny rzeczoznawcy; b) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnej naprawy. W przypadku odmowy wykonania niezbędnej naprawy stwierdzonej oceną rzeczoznawcy – prace zostaną zlecone innemu warsztatowi wybranemu przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie obciążony kosztem takiej naprawy. 15. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca, wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem - będą one stanowiły odrębną fakturę zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów podobnie jak materiały lakiernicze użyte do naprawy. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów i muszą uwzględniać stały rabat obowiązujący w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia 16. Podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego (drogą elektroniczną e-mail). Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 17. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany płynów, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i wymiany oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 19. Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 20. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać samowolnie z samochodów służbowych Zamawiającego poza terem warsztatu. Każdorazowa potrzeba „jazdy testowej” pojazdu wymaga wcześniejszego telefonicznego wniosku Wykonawcy z uzasadnieniem takiej potrzeby, wskazaniem dnia, trasy i godziny „jazdy testowej”. Wykonanie „jazdy testowej” będzie możliwe dopiero po uzyskaniu telefonicznej zgody przedstawiciela Zamawiającego. 21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za samochód i jego wyposażenie od chwili przyjęcia go od Zamawiającego z każdego miejsca postoju pojazdu do momentu odebrania pojazdu z warsztatu przez upoważnioną przez Zamawiającego do tego osobę. 22. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach