Przetargi.pl
Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 04082 Warszawa, ul. Krypska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 102 096 , fax. 228 100 604
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
  ul. Krypska 39
  04082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 102 096, fax. 228 100 604
  REGON: 1286757000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.praga-pld.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe, tj. utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej aparatury medycznej znajdującej się Zakładach Lecznictwa Otwartego SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z prowadzeniem paszportów technicznych sprzętu medycznego oraz założeniem paszportów w przypadku ich braku. W zakres usług wchodzą prace konserwacyjne określone przez producenta aparatu, kontrola i regulacja napięć i innych parametrów układów elektronicznych, kontrola układów mechanicznych, czyszczenie styków, kontrola stanu izolacji i instalacji ochrony aparatu, usuwanie usterek, dokonywanie napraw bieżących i sprawdzanie działania aparatu wraz z materiałami zużywalnymi koniecznymi przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz ocena stanu technicznego aparatury. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji, zostanie wydane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne. Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu zobowiązany jest dokonać wpisu do paszportu oraz wpisać datę następnego przeglądu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 części zwane dalej Zadaniami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaje i ilości sprzętu medycznego określone są oddzielnie dla każdego w/w Zadania w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, składający się z Załączników od Nr 1/1 do Nr 1/12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Parafowany wzór Umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 6 do SIWZ 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach