Przetargi.pl
Dostawa Albumin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: hyyp://www.szpitalpraski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Albumin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa albumin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie: 1 Albumina ludzka (albumina ludzka ≥ 95 %) - 20 g / 100 ml (20%) 2 Albumina ludzka (albumina ludzka ≥ 95 %) - 10 g / 50 ml (20%)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych z państwie członkowskich Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w pkt. 1 ppkt. 2, samodzielnie pobierze i skorzysta z dokumentów znajdujących się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - następujących dokumentów: a) Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, jeżeli wymagane jest przepisami prawa (w tym Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) – dotyczy dostawy produktów leczniczych; 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o których mowa w pkt. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem łub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 9 znajdują odpowiednie zastosowanie. 11. Forma dokumentów: Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca, składane są w oryginale. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy; 3) Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji). 13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów: 1) Oświadczenie, że: - w przypadku oferowania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia - są to wyłącznie produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211). Dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego; - w przypadku oferowania wyrobów medycznych są to wyłącznie wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z 2018 r. poz. 650) oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego; - zaproponowany produkt do postępowania przetargowego jest zgodny z jego aktualną rejestracją. W przypadku przewidywanego zakończenia rejestracji produktu leczniczego, Wykonawca zobowiązany jest umieszczać w swojej propozycji przetargowej produkt będący w stałej produkcji, zapewniając w ten sposób ciągłość dostaw. Jeżeli nie jest to możliwe, bezwzględnie dołączyć razem ze świadectwem rejestracji informacje o kończącej się dacie ważności rejestru; - oferowane w postępowaniu przetargowym produkty lecznicze i wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczenia Wykonawca składa na własnych drukach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach