Przetargi.pl
„Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w sezonach łowieckich 2020 -2023”

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska ogłasza przetarg

 • Adres: 72-123 Kliniska Wielkie, Pucko
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4312133, 4312124 , fax. 914 181 560
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska
  Pucko 1
  72-123 Kliniska Wielkie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4312133, 4312124, fax. 914 181 560
  REGON: 81053915000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kliniska@szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w sezonach łowieckich 2020 -2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (dalej zwanego również jako „OHZ”) w sezonach łowieckich 2020 -2023”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje kompleksową obsługę gospodarki łowieckiej prowadzonej na terenie OHZ Kliniska. 3. Postępowanie podzielone zostało na 2 części: 1) Część nr 1 – „Ochrona pól i zagospodarowanie obwodu łowieckiego nr 162” 2) Część nr 2 – „Obsługa polowań”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: A) Dla części nr 1 postępowania w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), B) Dla części nr 2 postępowania w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/ Szczecin, nr rachunku: 52 2030 0045 1110 0000 0055 6240 z dopiskiem: „wadium - Usługi w zakresie gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Kliniska – część nr …… postępowania”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: I Dla części nr 1 postępowania: A) dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców: 1) formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 2.1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 3.1. do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika nr 4.1 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp sporządzone wg załącznika nr 5.1 do SIWZ, 5) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy, 6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 7) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. B) dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 1) wykaz usług sporządzony wg załącznika nr 8.1 do SIWZ, 2) dowody określające czy usługi wykazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzony wg załącznika 9.1 do SIWZ, 4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy sporządzone wg załącznika nr 10.1 do SIWZ, 5) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony wg. załącznika nr 11.1 do SIWZ. II. Dla części nr 2 postępowania: A) dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców: 1) formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 2.2 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony wg załącznika nr 3.2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika nr 4.2 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp sporządzone wg załącznika nr 5.2 do SIWZ, 5) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy, 6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 7) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. B) dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 1) wykaz usług sporządzony wg załącznika nr 8.2 do SIWZ, 2) dowody określające czy usługi wykazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego sporządzony wg załącznika 9.3 do SIWZ, 4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy sporządzone wg załącznika nr 10.3 do SIWZ, 5) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony wg. załącznika nr 11.3 do SIWZ. III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach