Przetargi.pl
Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych dla Politechniki Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 17030000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych dla Politechniki Koszalińskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych, jeden w wersji sedan / hatchback drugi w wersji kombi, wyprodukowanych w 2020 r. o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I – 2/II do SIWZ. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na dwie samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem”): Zadanie I - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji sedan / hatchback Zadanie II - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji kombi Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać na jedną lub więcej części. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1 Samochody osobowe 66110000-4 Usługi bankowe Poniżej wymieniono warunki dotyczące każdego z samochodów z osobna. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat najmu pojazdu: 1) finansowanie – koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do wydania, przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodu przez Zamawiającego, 2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance – zakres terytorialny Europa. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w zamian Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych z uszkodzonym samochodem. 3) samochód zastępczy dostępny w ciągu 7 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej). Samochód zastępczy będzie pozostawał do dyspozycji w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie starszym niż rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko – lakiernicze w stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, eksploatacyjne i sezonowe wymiany opon, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi w odległości max. 150 km od Koszalina. Nadwozie pojazdu oraz szyby nie mogą zawierać widocznych reklam Wykonawcy. Zamawiający określił, iż limit kilometrów przez cały okres trwania umowy (tj. przez 36 miesięcy) nie przekroczy 120 000 km. Zwrot samochodu nastąpi w terminie 14 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu samochodów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia samochodu przedkontraktowego na czas produkcji samochodu spełniającego wszystkie wymagania zapytania ofertowego. Samochód przedkontraktowy musi być tej samej klasy co zamawiany, z przebiegiem nie wyższym niż 20 000 km i nie starszy niż 3 lata. Koszty najmu samochodu przedkontraktowego nie mogą być wyższe niż wybranego w postepowaniu przetargowym. Dostawa samochodu przedkontraktowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty i po podpisaniu umowy. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w Załączniku nr 2/I-2/II do SIWZ. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający określił następujące koszty cyklu życia dla każdego z samochodów: - wynajem samochodu osobowego w 36 ratach: 104 400,00 zł netto, tj. 128 412 zł brutto, - orientacyjne koszty eksploatacji w ciągu 3 lat: ok. 60 000,00 zł brutto, w tym: • koszt benzyny: ok. 1 500,00 zł miesięcznie, tj. 18 000,00 zł rocznie, • przeglądy, części, serwis: ok. 2 000,00 zł rocznie. W związku z powyższym, łączny koszt cyklu życia dla jednego samochodu szacowany jest na ok. 188 412 zł brutto, tj. koszt cyklu życia dla obu samochodów wynosi ok. 376 824 zł brutto. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) elementów składowych samochodów, oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów składowych samochodów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2/I- 2/II do SIWZ, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy pzp , Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.2.Wykaz dokumentów, które należy złożyć przez Wykonawcę w ofercie: 2.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ 2.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 2/I – 2/II do SIWZ 2.3) Oświadczenia z art.25a ust.1 ustawy pzp -Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach