Przetargi.pl
Dostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim

Powiat Kamieński ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 823 120, , fax. 913 823 121
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamieński
  Wolińska 7b
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 823 120, , fax. 913 823 121
  REGON: 81168414300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkamienski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym i specjalistycznym (dalej zwanych odpowiednio „sprzęt komputerowy” i „oprogramowanie”) przeznaczonych na potrzeby realizacji zadań w projekcie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rzecz szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotowe postępowanie jest finansowane ze środków unijnych: Realizacja umowy dotyczącej projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełnienia powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane od wykonawców po otwarciu ofert: Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja papierowa), co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach