Przetargi.pl
Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3865105 , fax. 012 3865258
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13 13
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3865105, fax. 012 3865258
  REGON: 00030059300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w następującym zakresie: 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 7. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cyrul.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach