Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 00063016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa oprogramowania antywirusowego typu Antivirus Client 200 licencji, Security Client 100 licencji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 wraz z skonfigurowaniem konsoli zarządczej na serwerze oraz nadzorem i serwisem autorskim oprogramowania antywirusowego przez okres min. 36 miesięcy. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego zawarto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ważność licencji z prawami do aktualizacji przez okres min. 36 miesięcy od daty skonfigurowanie konsoli zarządczej na serwerze tj.od daty podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość licencji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach