Przetargi.pl
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej planowanych konsultacji społecznych dotyczących nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej planowanych konsultacji społecznych dotyczących nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej planowanych konsultacji społecznych dotyczących nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Emisję banerów internetowych o wymiarach 750x200 px lub innych, ale o powierzchni nie mniejszej niż iloczyn boków banera (po kliknięciu na baner odwiedzający stronę zostanie przekierowany na stronę Zamawiającego). 2) Outdoor - 15 naściennych reklam wielkoformatowych typu siatka mesh lub frontlight, o uśrednionych rozmiarach powierzchni - 90m.kw. (nie mniej niż 50 m.kw.). Termin ekspozycji na każdym z nośników wynosi 30 dni w okresie marzec/kwiecień. Lokalizacja nośników ma gwarantować najwyższe nasilenie ruchu pieszego i ulicznego w miastach Małopolski; 3) Emisję reklamy w tramwajach. 4) Emisję 30-o sekundowego spotu radiowego na terenie Małopolski, w stacjach o zasięgu wynikającym z koncesji, obejmującym województwo małopolskie. Zamawiający dopuszcza emisję w kilku stacjach radiowych, pod warunkiem łącznego zasięgu obejmującego województwo małopolskie; 5) Emisję w prasie całostronicowych artykułów sponsorowanych. 6) Mailing reklamowy do mieszkańców Małopolski. 7) Dodatkowe narzędzie promocyjne - zgodnie z deklaracją w ofercie. 8) Przygotowanie raportu z kampanii (m.in. zasięg, monitoring mediów). 3. Wielkość zamówienia to ok. 600 000,00 złotych netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793414000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe narzędzie promocyjne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umwm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach