Przetargi.pl
usługi ubezpieczenia

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 150/152
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 674 77 14 , fax. (42) 6749398
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  al. Piłsudskiego 150/152 150/152
  92-230 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 674 77 14, fax. (42) 6749398
  REGON: 47169132100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi ubezpieczenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych: a) ubezpieczenie mienia, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 2. Usługi ubezpieczeniowe są zwolnione od podatku od towarów i usług - Ustawa z dn. 11.03.2004, o podatku od towarów i usług. Załącznik Nr 4 poz. 3 (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z dnia 5.04.2004) 3. Przedmiot, zakres, sumy ubezpieczeniowe, sumy gwarancyjne, limity - mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 4. Ustanowione wysokości sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limity i sublimity odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia. 5. Polisy ubezpieczeniowe dla poszczególnych przedmiotów / ryzyk ubezpieczanych będą wystawiane oddzielnie: 5.1. dokument ubezpieczenia mienia w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Zamawiającego, Towarzystwa Ubezpieczeń, Banku na rzecz którego będą wystawiane cesje z zawartej umowy ubezpieczenia. Cesja oraz zastrzeżenie wypłaty odszkodowania do wysokości niespłaconego kredytu wraz z odsetkami, dotyczy wyłącznie budynków, których wykaz jest w Załączniku Nr 7, 5.2. dokument ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Zamawiającego, Towarzystwa Ubezpieczeń), 5.3. dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla: Zamawiającego, Towarzystwa Ubezpieczeń). 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przy udziale Brokera ubezpieczeniowego Michała Spychalskiego, któremu zostało udzielone stosowne pełnomocnictwo. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Wykonawcy we własnym zakresie mogą dokonać wizytacji / lustracji miejsc, których dotyczy przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach