Przetargi.pl
Usługi transportu sanitarnego

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka
  42612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu krwi. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Pakiet nr 1: Transport sanitarny z lekarzem karetką typu „S” na wezwanie telefoniczne we wszystkie dni tygodnia, w tym święta 24 godziny / dobę; Pakiet nr 2: Transport sanitarny karetką typu „P” do przewozu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej we wszystkie dni tygodnia, w tym święta 24 godziny / dobę; Pakiet nr 3: Transport krwi i jej składników oraz materiałów biologicznych przez odpowiednio dostosowane do tego typu usług samochody na trasie: Trasa 1): WSP S.A. ul. Pyskowicka 47-51 Tarnowskie Góry – Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska 15 Katowice. Trasa 2): WSP S.A. ul. Pyskowicka 47-51 Tarnowskie Góry – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 Sosnowiec. Trasa 3): Inne transporty nie wymieniony w pkt 1 i 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1, b) Formularz cenowy– Załącznik Nr 2, c) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ, d) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), e) Dokumenty potwierdzające poziom emisji spalin dla pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi (konieczne do oceny oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach