Przetargi.pl
„Dostawa radioizotopów i radiofarmaceutyków”

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2623422 , fax. 32 2623422
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
  ul. Szpitalna 13
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2623422, fax. 32 2623422
  REGON: 31007700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa radioizotopów i radiofarmaceutyków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa radioizotopów i radiofarmaceutyków” Poniżej 209 000 Euro - 4 Pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: - posiada zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej (Ustawa z dnia 6 września 2001r – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2008.45.271, z późniejszymi zmianami) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi – dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 4 - posiadają zgodnie z ustawą z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.U.2010. Nr 107, poz. 679) zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych i obrocie tymi materiałami lub źródłami na terenie Polski i Unii Europejskiej Państwowej Agencji Atomistyki dla przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu 1, 4
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania) 2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną