Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018

Urząd Gminy w Istebnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43470 Istebna, Istebna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8556500 w. 39
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Istebnej
  Istebna 1000
  43470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8556500 w. 39
  REGON: 54514200010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna o długości około – 0,23 km. Zamówienie będzie realizowane w sołectwie Istebna. 3.2. Zamówienie obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości, b. usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, c. prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowej. 3.3. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność drogi oraz zabezpieczyć drogę przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem drogi wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie drogi. Przejezdność drogi należy zapewnić przed godziną 6 rano, to jest przed zwiększeniem natężenia ruchu na drodze. 3.4. Natomiast w przypadku wystąpienia potrzeby uszorstnienia drogi kategorii drugiej wynagrodzenie zostanie wyliczone jako 30 % stawki ofertowej za utrzymanie drogi – posypywanie wyłącznie na telefoniczną interwencję Zamawiającego. 3.5. Wykonawca realizujący zamówienie zapewnia gotowość do pracy, przez całą dobę. 3.6. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych. i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni drogi. 3.7. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu dla zadania. 3.8. Dla drogi Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznie jednego przejazdu na dzień. 3.9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. 3.10. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania drogi decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Istebna. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne, musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”, 3.11. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość przepracowanych w tzw. „akcji czynnej” dób ze wskazaniem jednostek sprzętowych, zużytego materiału uszorstniającego oraz ze wskazaniem panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona przez Zamawiającego ilość dób przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 km/dobę zimowego utrzymania dróg. 3.12. Wykonawca po sezonie zimowym w terminie do 30 dni od zakończenia akcji zimowej zobowiązany będzie do oczyszczenia z piasku i innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie zimowego utrzymania dróg. 3.13. Zamawiający zastrzega, że: - zakres prac przyjętych do realizacji oraz całkowita długość powierzonych do utrzymania drogi może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, - natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3). - III.6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach