Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione dwie części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 3.1.2. Część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów leczenia, 2) ubezpieczenie assistance, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 4) ubezpieczenie bagażu podróżnego, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących pracę lub czynności zlecone na rzecz Gminy Piekary Śląskie, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kurierów, 8) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a (w formacie excel): Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I i II zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 - 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) Część 2 - 300,00 zł (trzysta złotych) Przy składaniu ofert na więcej niż jedną część należy wnieść wadium o wartości równej sumie części. 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 4. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A. nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji lub poręczenia. Oryginał gwarancji lub poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami „ustawy”. Do oferty należy dołączyć także dodatkowo kopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenie usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale siódmym specyfikacji, 2. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji; w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę, 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 5. pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej powinno być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 6. dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach