Przetargi.pl
Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Gmina Boniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-851 Boniewo, ul. Szkolna 28
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2840124 , fax. 054 284 0671
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boniewo
  ul. Szkolna 28 28
  87-851 Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2840124, fax. 054 284 0671
  REGON: 00108179100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 Usługi będące przedmiotem zamówienia opisane są we Wspólnym Słowniku Zamówień w sposób następujący : Usługa będzie polegała na : 1.Dowiezieniu dzieci do Publicznego Gimnazjum w Boniewie oraz Szkoły Podstawowej w Boniewie oraz odwiezieniu dzieci z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Boniewie w godzinach popołudniowych na niżej podanych trasach: Zamawiający przyjmuje, że dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z poniżej opracowanymi trasami. Za początek trasy przyjmuje się pierwszy przystanek . Trasy przed zajęciami lekcyjnymi: Trasa Nr 1: Sarnowo-Osiecz Wielki-Anielin-Arciszewo Boniewo Trasa Nr 2 : Bierzyn- Janowo-Osiecz Mały-Boniewo Trasa Nr 3 : Łaki Zwiastowe-Łąki Markowe-Łączewan- Łąki Wielkie-Boniewo. Trasa Nr 4 :Otmianowo-Sułkówek-Grójec-Boniewo Trasa Nr 5 : Grójec-Grójczyk-Lubomin Leśny-Lubomin-Boniewo Trasa Nr 6 : Michałowo-Lubomin-Bierzyn- Arciszewo-Boniewo. Trasy po zakończeniu zajęć lekcyjnych: Trasa Nr 1: Boniewo-Arciszewo-Anielin-Osiecz Wielki-Sarnowo-Pyszkowo-Łączewna-Łąki Wielkie Trasa Nr 2: Boniewo-Arciszewo-Bierzyn-Lubomin-Lubomin Leśny -Grójczyk-Grójec - trasa wykonywana będzie dwukrotnie po zajęciach szkolnych, Trasa Nr 3: Boniewo-Arciszewo-Łąki Wielkie-Pyszkowo-Sarnowo Trasa Nr 4: Boniewo-Grójec-Sułkówek-Otmianowo -trasa wykonywana będzie dwukrotnie po zajęciach szkolnych, Trasa Nr 5 : Boniewo-Anielin-Osiecz wielki-Osiecz Mały-Janowo-Bierzyn Trasa Nr 6: Boniewo-Łąki Zwiastowe-Łąki Markowe-Otmianowo-Sułkówek-Grójec. Trasa Nr 7- Boniewo-Grójec-Grójczyk-Lubomin Leśny-Lubomin-Bierzyn. Ogółem długość tras wynosi 160 kilometrów. 2. Zapewnienie transportu dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013na zawody sportowe, konkursy i występy artystyczne. 3. Zapewnienie transportu dzieci i młodzieży na wycieczki szkolne. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dwóch opiekunów przewożonych dzieci ( jeden opiekun w autobusie). Kierowca autobusu nie może pełnić funkcji opiekuna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach