Przetargi.pl
Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka.

Urząd Gminy Topólka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-875 Topólka, Topólka 22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2869910 , fax. 054 2869035
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Topólka
  Topólka 22 22
  87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2869910, fax. 054 2869035
  REGON: 00054501800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/ugtopolka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę 110 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie map w skali 1:1000 do celów projektowych pod planowane przydomowe oczyszczalnie ścieków - ilość 110 szt., dla terenów wskazanych przez inwestora. Minimalny zakres mapy pod jedną oczyszczalnię to 0,3 ha. 2. Wykonanie projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków - 110 szt. Projekty należy wykonać w formie papierowej w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna. Dokumentacja winna być uzgodniona w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Radziejowie oraz zawierać uzgodnienie lokalizacji z właścicielem nieruchomości, na której będzie budowana. 3. Wykonanie zbiorczych kosztorysów inwestorskich i ślepych szczegółowych i uproszczonych w formie papierowej - po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna. 4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia we właściwym organie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/ugtopolka
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach