Przetargi.pl
Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap centrum

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6841024 , fax. 056 6841071
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowalewo Pomorskie
  Plac Wolności 1 1
  87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6841024, fax. 056 6841071
  REGON: 00052890700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap centrum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap centrum w następującym zakresie: budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem, boiska do siatkówki plażowej z wyposażeniem, placu zabaw z wyposażeniem, ogrodzenia i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. 1. Boisko wielofunkcyjne - piłka ręczna + 2x siatkówka. Projektowana płyta 26 x 44m może być wykorzystywana, jako boisko do piłki ręcznej lub do piłki siatkowej. Płytę boiska zaprojektowano z nawierzchni poliuretanowo-gumowej, o grubości warstwy 8÷13 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słupy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta powinna posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwę należy pokryć warstwą użytkowa, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki ). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Charakterystyka podbudowy. Projektuje się podbudowę z asfaltobetonu. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od mleczka cementowego, szorstkie, nie posiadać odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni. - Certyfikat IAAF, - Aprobata ITB, - Atest Higieniczny PZH, - Deklaracja zgodności, - Autoryzacja producenta systemu, - Karta techniczna systemu. Konstrukcja nawierzchni - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm, - asfaltobeton zamknięty 3,0cm, - asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm, - warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm, - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm, - piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10cm, - grunt rodzimy. (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Nawierzchnie, przy krótkich bokach boiska, obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe odprowadzone będą poprzez odwodnienie liniowe - korytko z rusztem (spadek nawierzchni 0,8%-1%), szczegółowo wg odrębnego opracowania. Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Boisko do siatkówki plażowej 16 x 8 m. Wymiary pola gry podano w liniach, powierzchnia powiększona o strefy bezpieczeństwa (3m z każdej strony). Konstrukcja nawierzchni: - piasek kwarcowy gr. 50 cm, - żużel paleniskowy gr. 30 cm, - grunt godzimy. Boisko do siatkówki plażowej obramowane będzie specjalnymi korytkami do piaskownic, zapobiegającymi przedostawaniu się piasku na teren zielony. Korytka wykonane z tworzywa sztucznego, przykryte rusztem metalowym z trwale zamocowaną matą gumową. Od strony boiska należy zamontować sportowy krawężnik. Wody opadowe odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej poprzez odpływ DN 100 uformowany w dnie korytek. 3. Plac zabaw o powierzchni ~ 105 m2 o bezpiecznej nawierzchni z piasku, amortyzującej upadek. Nawierzchnia piaskowa oddzielona od trawnika krawężnikiem z poliuretanu, skutecznie oddzielający różne nawierzchnie, a jednocześnie mało widoczny. Krawężnik zamocowany do podłoża przy pomocy kotew z tworzywa sztucznego wzdłuż linii placu zabaw. Teren placu zabaw usytuowany na wprost budynku socjalno - administracyjnego w otoczeniu zieleni niskiej. Plac otoczony płotkiem z przęseł drewnianych, impregnowanych, z furtkami wejściowymi. Na terenie placu znajdują się altanki o konstrukcji z drewna impregnowanego, zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych, z dachem drewnianym, z gontem i podłoga. Zapewniono również ławki pojedyncze oraz piknikowe ze stołami dla opiekunów dzieci. Dla utrzymania czystości na terenie placu przewidziano kosze na śmieci wkopywane, wykonane z drewna impregnowanego z wkładem z blachy ocynkowanej. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty niezbędne do wykonywania bezpiecznych placów zabaw. Urządzenia powinny być dobrze zakonserwowane (zarówno elementy drewniane jak i stalowe) oraz posiadać gładkie krawędzie. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń z zachowaniem bezpiecznych stref obszaru upadku bawiących się dzieci wykonać zgodnie z norma PN EN 1177. Wyposażenie placu zabaw - określone w przedmiarze. 4. Ogrodzenie Boisko ogrodzone siatka ocynkowana, powlekana wysokości 3 m, z furtkami o szerokości 1,2 m. 5. Szachy plenerowe 8 m2. W teren zielony, przed placem zabaw na tej samej rzędnej wkomponowano szachy plenerowe z kostki brukowej lub płyt chodnikowych 35 x 35 cm w dwóch kolorach. Wymagana liczba pól (8 szt.) wyznacza powierzchnie obiektu, a mianowicie 2,8 m x 2,8 m. Obrzeża betonowe 30 x 8 cm zatopione. Wody opadowe z odpływem naturalnym na teren zielony. Wyposażenie: pionki z tworzywa sztucznego wypełnione piaskiem lub woda o wysokości 40÷65 cm, magazynowane w pobliskim budynku. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 20 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach