Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe i warsztaty dla studentów kierunków medycznych w PWSZ Kalisz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Nowy Świat
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 767 95 00, 767 95 32, , fax. 62 767 95 29
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Nowy Świat 4
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 767 95 00, 767 95 32, , fax. 62 767 95 29
  REGON: 25093876400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe i warsztaty dla studentów kierunków medycznych w PWSZ Kalisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń / warsztatów skierowanych dla studentów (pielęgniarek) kierunków medycznych uczelni, w podziale na odrębne zadania tj.: Zadanie 1 (Część nr 1) – szkolenia stacjonarne w Uczelni z symulacji niskiej wierności (NW) – I rok kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne. Zadanie 2 (Część nr 2) – szkolenie z symulacji w przedmiotach specjalistycznych (PW) – II i III rok kierunków studiów pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz I i II rok studiów II stopnia pielęgniarstwo. Zadanie 3 (Część nr 3) – szkolenie z symulacji wysokiej wierności (SWW) - II i III rok kierunków studiów pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz I i II rok studiów II stopnia pielęgniarstwo. Zadanie 4 (Część nr 4) – szkolenie zapoznające z metodą egzaminów OSCE - II i III rok kierunków studiów pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz I i II rok studiów II stopnia pielęgniarstwo. Zadanie 5 (Część nr 5) – szkolenie z zakresu efektów kształcenia I roku studiów, symulacja niskiej wierności (NW) – II rok studiów pielęgniarskich I stopnia. Zadanie 6 (Część nr 6) – szkolenie zapoznające z metodą egzaminów OSCE - II rok studiów pielęgniarskich I stopnia. Zadanie 7 (Część nr 7) – warsztaty symulacyjne dotyczące różnych specjalizacji medycznych – kierunek pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i położnictwo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań (części) stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający zapewnia sale wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu niskiej wierności na terenie Uczelni przy ul. Kaszubskiej 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. B) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); C) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach