Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-010 Mościszki, Mościszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65517-73-10
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
  Mościszki 37c
  64-010 Mościszki, woj. wielkopolskie
  tel. 65517-73-10
  REGON: 410334577
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmosciszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Grupa nr I.A : Dostawy mięsa i produktów mięsnych Grupa nr I.B : Dostawy drobiu i produktów drobiowych Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i lodów Grupa nr III : Dostawy produktów mleczarskich i nabiału Grupa nr IV : Dostawy artykułów rybnych Grupa nr V : Dostawy owoców i warzyw Grupa nr VI: Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich Grupa nr VII: Dostawy artykułów różnych: przetworów, sypkich, drobnych, przypraw itp. Grupa nr VIII: Dostawy jaj kurzych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia/ nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach