Przetargi.pl
USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO WE WŁOSZCZOWIE PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 11

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kusocińskiego 11
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 39 43 107 , fax. 0-41 39 43 107
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. Kusocińskiego 11 11
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 39 43 107, fax. 0-41 39 43 107
  REGON: 00367230300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszczowa.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO WE WŁOSZCZOWIE PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie przy ul. Kusocińskiego 11 obejmująca sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz mycie okien. Powierzchnia całkowita Sądu - 2.954,00 m2, powierzchnia użytkowa części Sądu - 2.221.90m2, pomieszczenia biurowe - 1.824,81 m2, pomieszczenia archiwum i magazynów - 267,93m2, pomieszczenia konwoju i zatrzymanych - 49,18 m2, pomieszczenia sanitarno-socjalne- 96,55m2, powierzchnia usługowa - 98,51m2, powierzchnia ruchu części Sądu - 633,59m2, powierzchnia śmietnika - 8,79m2, okna - 198 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wloszczowa.sr.gov.pl/images/zamowienia/ogloszenie081111.pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach