Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ WIZYTY STUDYJNEJ POLSKA - WŁOCHY - POLSKA: WDRAŻANIE INNOWACJI I WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII W REGIONACH NA PRZYKŁADZIE WŁOCH W RAMACH PROJEKTU: PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (III ETAP)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3432910 , fax. 041 3432912
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
  ul. Zagnańska 84 84
  25-528 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3432910, fax. 041 3432912
  REGON: 29245549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.it.kielce.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ WIZYTY STUDYJNEJ POLSKA - WŁOCHY - POLSKA: WDRAŻANIE INNOWACJI I WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII W REGIONACH NA PRZYKŁADZIE WŁOCH W RAMACH PROJEKTU: PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (III ETAP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja Wizyty studyjnej POLSKA - WŁOCHY - POLSKA: WDRAŻANIE INNOWACJI I WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII W REGIONACH NA PRZYKŁADZIE WŁOCH, mającej na celu: - zapoznanie uczestników z doświadczeniami w zakresie finansowania i wdrażania innowacyjnych projektów technologicznych; - zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem parków technologicznych jako instrumentu polityki wspierania innowacji; - przegląd instrumentów wsparcia innowacyjności przedsiębiorców; - zapoznanie uczestników z zasadami finansowania innowacji, przegląd różnych form wsparcia realizacji innowacyjnych projektów technologicznych; - nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych zajmującymi się finansowaniem i wdrażaniem innowacji; - wizytacje projektów dofinansowanych; - konfrontacje doświadczeń uczestników w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Wizyty studyjnej zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia w oparciu o program Wizyty studyjnej POLSKA - WŁOCHY - POLSKA: WDRAŻANIE INNOWACJI I WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII W REGIONACH NA PRZYKŁADZIE WŁOCH przedstawiony Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799970009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.it.kielce.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach