Przetargi.pl
Dokończenie remontu Oddziału Chorób Zakaźnych na I piętrze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez realizację poniższych zadań: zadanie nr 1: Dostawa materiałów hydraulicznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zadanie nr 2: Dostawa materiałów elektrycznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3782401 , fax. 041 3782768
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Bohaterów Warszawy 67 67
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3782401, fax. 041 3782768
  REGON: 00031146700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.busko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie remontu Oddziału Chorób Zakaźnych na I piętrze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez realizację poniższych zadań: zadanie nr 1: Dostawa materiałów hydraulicznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zadanie nr 2: Dostawa materiałów elektrycznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokończenie remontu Oddziału Chorób Zakaźnych na I piętrze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez realizację poniższych zadań: zadanie nr 1: Dostawa materiałów hydraulicznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zadanie nr 2: Dostawa materiałów elektrycznych na Oddział Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Wielkość przedmiotu zamówienia 15 700,00 zł. brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 433281009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.busko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach