Przetargi.pl
Usługi sprzątania obiektu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Chorzowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 656 900 , fax. 483 654 970
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu
  ul. Chorzowska
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483 656 900, fax. 483 654 970
  REGON: 15900539000250
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Doradztwa Rolniczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania obiektu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres sprzątania: 1. Codzienne sprzątanie pokoi i innych pomieszczeń biurowych (łączna powierzchnia ok. 370 m2), łazienek ogólnodostępnych (łączna powierzchnia ok. 43 m2), korytarzy i ciągów komunikacyjnych (łączna powierzchnia 410 m2) 2. Sprzątanie rejestrowane sal wykładowych wraz z zapleczem (obejmujące min. pom. gospodarcze i łazienki) według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego. Sale wykładowe będą sprzątane w miarę potrzeb, na podstawie odrębnych zleceń przekazanych przez koordynatora Zamawiającego, w godzinach przez niego wyznaczonych. Założenia: 80 sprzątań w roku, tj. średnio 6 - 7 sprzątań w miesiącu (3 sale wykładowe). 3. Obustronne mycie okien w budynkach przy ul. Chorzowskiej 16/18 – 210 szt. – dwa razy w roku. 4. Gruntowne mycie holu z płytek gres o pow. 60 m2 – dwa razy w roku. 5. Gruntowne mycie maszynowe posadzki typu gres (korytarze i sala wykładowa) o łącznej pow. 346 m2 – raz w roku. 6. Gruntowne doczyszczenie i zabezpieczenie 3 warstwami polimeru wykładziny PCV (typu Tarket) na salach wykładowych (128 m2 oraz 144 m2) o łącznej pow. 272 m2. Zamawiający zastrzega iż usługa świadczona będzie według potrzeb zamawiającego – raz w roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach określonych w art. 45 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego - nr rachunku: 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004. Na przelewie należy umieścić informację: „WADIUM – przetarg nieograniczony nr OR-DAG-253-16/20”. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej. 8. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w osobnej kopercie. 9. Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. b) Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie ostatecznej; b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach