Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej , ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budowa parkingu oraz rozbudową istniejącą siecią oświetlenia drogowego

Gmina i Miasto Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Plac Kolberga
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Przysucha
  Plac Kolberga 11
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
  REGON: 67022337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaprzysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej , ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budowa parkingu oraz rozbudową istniejącą siecią oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi gminnej , ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budowa parkingu oraz rozbudową istniejącą siecią oświetlenia drogowego. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 4431, 1856/3, 1816/2, 1857/5, 1858/5,1859/5, 1940/3, 1963/1, 1969/2, 1971/2 - obręb 0001 Przysucha, jednostka ewid. 142306_4 Przysucha-miasto. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. D. U. 2018 poz. 1474 z zm.). W zakres zamówienia wchodzi budowa jezdni o nawierzchni ulepszonej z poboczami, parkingiem oraz dobudowa oświetlenia drogowego i obejmuje w szczególności: 3.2.1. Przebudowę jezdni i poboczy na odcinku od km 0+215 do km 0+438. Droga klasyfikowana jest jako droga wewnętrzna na pełniąca funkcję drogi dojazdowej do posesji i obiektów użyteczności publicznej. Klasa drogi – D, kategoria ruchu KR1, długość – 223,00 m szerokości 5,0 m, pobocza o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm. Nawierzchnia w krawężniku betonowym 15 x 30 cm i oporniku betonowym 12 x 25 cm. Szczegółowy opis zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru określają dokumenty wymienione w punkcie 3.3. 3.2.2. Budowę parkingu wraz z drogą manewrową. Parking dla samochodów osobowych z 23 miejscami postojowymi o wymiarach 2,5 x 5,0 m i jednym dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m z parkowaniem prostopadłym i z drogami manewrowymi szerokości 5,0 m. Miejsca postojowe: warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej niepełnej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 10 cm. Droga manewrowa: warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowa gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 10 cm. Szczegółowy opis zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru określają dokumenty wymienione w punkcie 3.3. 3.2.3. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – obejmuje ustawienie znaków pionowych D4a, D18, T29, naniesienie znaków poziomych P24. 3.2.4. Dobudowę oświetlenia drogowego na odcinku od km 0+215 do km 0+438. Obejmuje: Zabudowę słupów i opraw linii kablowej oświetlenia ulicznego. Ilość słupów 8 szt. wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi typu LED. Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego. Typ linii kablowa nN YAKXs 4x35 mm2, Lt - 293 m, Lc – 373 m, bedn. FeZn 25x4 (trasy). Wykonanie uziemień ochronnych oraz wykonanie niezbędnych prób i pomiarów. Szczegółowy opis zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru określają dokumenty wymienione w punkcie 3.3. 3.3. Dokumenty określające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.3.1. Projekt budowlany pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budową parkingu. 3.3.2. Projekt wykonawczy pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budową parkingu. 3.3.3. Projekt uzupełnienia stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Ks. Pajka w Przysusze. 3.3.4. Projekt budowlany wykonawczy w zakresie rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia drogowego dla zadania Rozbudowa drogi gminnej, ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budową parkingu. 3.3.5. Specyfikacja techniczna Rozbudowa drogi gminnej, ul. Ks. Pajka w Przysusze na odcinku od km 0+215 do km 0+438 wraz z budową parkingu. 3.3.6. Szczegółowa specyfikacja techniczna branża elektryczna. 3.4. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności: 3.4.1. Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 3.4.2. Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. 3.4.3. Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie. 3.5. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Główny przedmiot zamówienia: 45233000-9 Dodatkowe przedmioty zamówienia: 45100000-8, 31527200-8. 3.6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gmina Przysucha, miejscowość Przysucha, ul. Ks. Pajka, działki o nr ewid. 4431, 1856/3, 1816/2, 1857/5, 1858/5,1859/5, 1940/3, 1963/1, 1969/2, 1971/2 - obręb 0001 Przysucha, jednostka ewid. 142306_4 Przysucha-miasto. 3.7. Termin wykonania zamówienia: do 26.10.2020 r. 3.7.1. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru potwierdza oświadczeniem inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzając ostateczne zakończenie wszystkich robót, kompletność dokumentacji, jej sprawdzenie i zatwierdzenie. 3.8. Gwarancja jakości. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości w na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 3.9. Zatrudnienie na umowę o pracę. 3.9.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 3.9.2. Rodzaj czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: karczowanie krzaków, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy. 3.9.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 3.10. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia: 3.10.1. Przedmiary robót załączone do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, należy je traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze przy opracowaniu oferty, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. 3.10.2. Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z. zm.), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 3.10.3. Ewentualne użycie w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy. 3.10.4. Materiały z rozbiórki i nieprzewidziane dokumentacją projektową do ewentualnego wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostały materiał z rozbiórki, należy traktować jako odpad i postępować z nim zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium odpowiednio w wysokości:9000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.3.1. Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 10.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. 10.1.2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ., a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.1.3. Oryginał dokumentu wadialnego - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 10.1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 9 do SIWZ. 10.1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Załącznik nr 7 do SIWZ. 1) W przypadku podpisywania ofert przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach