Przetargi.pl
Usługi serwisu producenckiego dla urządzeń sieciowych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
  REGON: 15725935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisu producenckiego dla urządzeń sieciowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu producenckiego dla urządzeń sieciowych dla urządzeń: 1) Palo Alto Networks 2) Cisco Systems 3) F5 Networks Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 12 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach