Przetargi.pl
Usługa wykonania mebli biurowych wraz z ich dostawą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania mebli biurowych wraz z ich dostawą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa wykonania mebli biurowych wg projektu wraz z ich dostarczeniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace związane z realizacją umowy odbędą się w następujących etapach: a) Etap I - zakres prac dotyczy wyniesienia dotychczasowych mebli oraz wniesienie i ustawienie „nowych” mebli zgodnie z projektem aranżacji wnętrz otrzymanym od Zamawiającego. Etap I obejmuje prace w pomieszczeniu biurowym: Sekretariat 1, b) Etap II - zakres prac dotyczy wyniesienia dotychczasowych mebli oraz wniesienie i ustawienie „nowych” mebli zgodnie z projektem aranżacji wnętrz otrzymanym od Zamawiającego. Etap II obejmuje prace w pomieszczeniu biurowym: Gabinet, c) Etap III - zakres prac dotyczy wyniesienia dotychczasowych mebli oraz wniesienie i ustawienie „nowych” mebli zgodnie z projektem aranżacji wnętrz otrzymanym od Zamawiającego. Etap III obejmuje prace w pomieszczeniu biurowym: Sekretariat 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ). Formularz należy złożyć w formie oryginału. 2. Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ). Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną forma wadium (jeśli dotyczy). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający dokona sprawdzenia, czy wymagana kwota wpłynęła na konto Zamawiającego w wymaganym terminie. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymagana kwota wadium. 5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach