Przetargi.pl
Usługi rzeczoznawców majątkowych i usługi geodezyjne

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-231 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6908 700 , fax. 58 6908 701
 • Data zamieszczenia: 2013-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
  ul. M.C. Skłodowskiej 19 19
  81-231 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6908 700, fax. 58 6908 701
  REGON: 01126394600242
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi rzeczoznawców majątkowych i usługi geodezyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi rzeczoznawców majątkowych i usługi geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w momencie udzielania zlecenia - położonych na terenie działalności Oddziału Regionalnego w Gdyni (województwo pomorskie oraz Darłowo). Usługi te obejmują wszelkie prace opisane w załącznikach nr 1A, 1B i 1C, a w szczególności wycenę i inwentaryzację lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, służebności i infrastruktury oraz obliczanie nakładów poniesionych na budowę garażu, wykonane w formie operatu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wycen nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.), a także ze Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych - część I zamówienia, przygotowanie i przeprowadzenie łączenia działek lub podziału geodezyjnego, klasyfikacja gruntów, wznowienie granic nieruchomości lub okazanie granic nieruchomości, ujawnienie nieruchomości w zasobie geodezyjnym i aktualizację zapisów w ewidencji gruntów - przeprowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami - część II zamówienia oraz wykonanie map dla celów projektowych, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odtworzenie dokumentacji - przeprowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami - część III zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść w każdej z części, na którą składa ofertę, wadium w wysokości: 1) w części I zamówienia - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł.); 2) w części II zamówienia - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł.); 3) w części III zamówienia - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach