Przetargi.pl
Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Polna 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2126558 , fax. 067 2126558
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
  ul. Polna 3 3
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2126558, fax. 067 2126558
  REGON: 57084841500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły w ilości 44 550 posiłków przez cały okres trwania umowy. 2. Wykonawca powinien przygotowywać i dostarczać posiłki, które w ciągu tygodnia nie mogą się powtórzyć. 3. Wykonawca dostarczy 44 275 posiłków w terminie od 03.01.2013 r. do 13.12.2013 r. każdego dnia od poniedziałku do piątku, wyłączając ferie zimowe, święta, wakacje oraz inne dni wolne od nauki. Szczegółowy wykaz dni zamawiający przedstawi wykonawcy przy podpisaniu umowy. 4. Dodatkowo wykonawca dostarczy prowiant na wycieczki w ilości 275 posiłków w terminach wskazanych przez zamawiającego. 5. Posiłki dostarczane będą do świetlic socjoterapeutycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji w godzinach między 12:00 a 15:00. 6. Posiłek powinien składać się z 250 ml napoju owocowego oraz zamiennie: - bułki (50g) z okładem i słodyczy (np. batonu, wafla itp.) - lub słodkiej bułki (np. drożdżówki, pączka itp.- 100g) i owocu lub jogurtu. 7. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem na własny koszt. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki odpowiednio opakowane spełniające obowiązujące przepisy sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555200001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/opirpapila
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach