Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2013r

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak 51
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 272 02 16 , fax. 063 272 22 94
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
  Wilczak 51 51
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 063 272 02 16, fax. 063 272 22 94
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2013r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacja i naprawą sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na: - skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz z ul. Chopina w miejscowości Turek, - przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w m. Ka-mień, - przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w m. Ceków Kolonia, - przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w m. Skarszew, -skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 270 Włocławek-Koło z ulicami Sienkiewicza i Szkolna w miej-scowości Koło, - skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 270 Włocławek-Koło z ulicami Blizna i Jana Pawła II w miejsco-wości Koło, - przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Koźminek-Lisków-Rzymsko w m. Lisków, -lampy wczesnego ostrzegania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Koźminek-Lisków-Rzymsko w m. Tokary, -przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Sompolno-Konin w m. Kramsk, -sygnalizatory ostrzegawcze ze znakiem D-6 nad przejściami dla pieszych w miejscowości Galew (km 11+922) i w m. Tarnowa (km 7+362) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470, - znaków aktywnych C9 i U-6a - DW 270 Włocławek -Koło w m. Bugaj km 33+180 na rondzie, - znaków aktywnych C9 i U-6a - DW 270 Włocławek -Koło w m. Brdów, - sygnalizatory ostrzegawcze ze znakiem D-6 nad przejściami dla pieszych w miejscowości Brdów- DW 270 Włocławek-Koło, oraz do bieżącego utrzymania i konserwacji : - sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 471 z drogą powiatową nr 4491P w m. Głuchów( km 31+533), - przejście dla pieszych -sygnalizacja świetlna wzbudna- -DW nr 263 m. Babiak
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502322002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach