Przetargi.pl
Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4441390 do 2 , fax. 077 4441390 do 2
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
  ul. Armii Krajowej 32 32
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4441390 do 2, fax. 077 4441390 do 2
  REGON: 53159670500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Ilość osób do przeszkolenia - 11 os. 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b)Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv, minimum 32 godziny Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach