Przetargi.pl
Operator maszyn sterowanych numerycznie

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4441390 do 2 , fax. 077 4441390 do 2
 • Data zamieszczenia: 2015-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
  ul. Armii Krajowej 32 32
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4441390 do 2, fax. 077 4441390 do 2
  REGON: 53159670500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Operator maszyn sterowanych numerycznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkolenia zawodowego pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, współfinansowana w sposób następujący: Część I: do 3 osób bezrobotnych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. UWIERZ W SIEBIE poddz. 7.2.1. Część II: do 20 osób bezrobotnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) lub Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach