Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 44 152 50 , fax. 077 44 152 59
 • Data zamieszczenia: 2015-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  ul. Głogowska 25C 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 44 152 50, fax. 077 44 152 59
  REGON: 53158437500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składającego się z: a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych, b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a). Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Załącznik szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: opis przedmiotu zamówienia, czas trwania i formę przeprowadzenia cyklu szkoleniowego, zakres cyklu szkoleniowego, metody prowadzenia cyklu szkoleniowego, informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych, a także obowiązki Wykonawcy, standardy zakwaterowania, specyfikację, standardy wyżywienia i podawania posiłków, miejsce przeprowadzenia cyklu szkoleniowego oraz miejsce przeprowadzenia cyklu szkoleniowego oraz standardy sali wykładowo -szkoleniowej - cykl szkoleniowy, miejsce noclegów - cykl szkoleniowy, jak również pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, uczestników, rekrutacji, materiałów szkoleniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach