Przetargi.pl
Usługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – zadania: – zadanie nr 1 – system do pogłębionej analizy składniowo-semantycznej – analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych warunkujących przydatności narzędzi analizy składniowej w zastosowaniach badawczo-rozwojowych, wybór priorytetowych tematycznych dziedzin zastosowań motywowanych przeprowadzoną analizą i opracowanie koncepcji anotowania dziedzinowych banków zależnościowych – załącznik OPZ nr 4.1; – zadanie nr 2 – system rozpoznawania mowy dostosowywalny do dziedziny działania w oparciu o dedykowane zasoby – wytworzenie co najmniej 3 modeli języka na korpusach tekstowych języka polskiego, które zleceniobiorca otrzyma po podpisaniu umowy. Wytworzone modele języka muszą być zgodne z formatem ARPA oraz pozwalać na efektywną integrację z systemem automatycznego rozpoznawania mowy – załącznik OPZ nr 4.2; – zadanie nr 3 – hybrydowy semantyczno-pragmatyczny model do interpretacji dialogu i struktury retorycznej tekstu – opracowanie języka reprezentacji znaczenia dla hybrydowego semantyczno-pragmatycznego modelu do interpretacji dialogu i struktury retorycznej tekstu – załącznik OPZ nr 4.3; – zadanie nr 4 – ręcznie anotowany korpus quasi-referencyjny polsko-rosyjski, polsko-bułgarski, polsko- litewski – specyfikacja quasi-referencyjnych wielojęzycznych korpusów języków bałtyckich i słowiańskich (litewski i białoruski z językiem węzłowym polskim) ręcznie anotowanych – załącznik OPZ nr 4.4; – zadanie nr 5 – ręcznie anotowany korpus quasi-referencyjny polsko-rosyjski, polsko-bułgarski, polsko- litewski – specyfikacja quasi-referencyjnych wielojęzycznych korpusów języków bałtyckich i słowiańskich (bułgarski, litewski, rosyjski z językiem węzłowym polskim) ręcznie anotowanych – załącznik OPZ nr 4.5; – zadanie nr 6 – ręcznie anotowany korpus quasi-referencyjny polsko-rosyjski, polsko-bułgarski, polsko- litewski – specyfikacja quasi-referencyjnych wielojęzycznych korpusów języków bałtyckich i słowiańskich (bułgarski i rosyjski z językiem węzłowym polskim) ręcznie anotowanych – załącznik OPZ nr 4.6; – zadanie nr 7 – ręcznie anotowany korpus quasi-referencyjny polsko-rosyjski, polsko-bułgarski, polsko- litewski – specyfikacja quasi-referencyjnych wielojęzycznych korpusów języków bałtyckich i słowiańskich (bułgarski i słoweński z językiem węzłowym polskim) ręcznie anotowanych – załącznik OPZ nr 4.7. – zadanie nr 8 – parser zależnościowy w postaci modułu współbieżnego potoku przetwarzania danych językowych - Integracja systemu COMBO 2.0 (wersja pytorch) z infrastrukturą badawczą CLARIN-PL oraz opracowanie koncepcji rozszerzeń i optymalizacji w systemie COMBO 2.0.– załącznik OPZ nr 4.8. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków Wykonawcy opisany jest w załączniku nr 4.1-4.8 do SIWZ – OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212983-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach