Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia dla etapów II-V Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, w ramach zadania inwestycyjnego- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3, na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy- Etap II-V – 5 części

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 212 100 , fax. 767 212 115
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 212 100, fax. 767 212 115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia dla etapów II-V Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, w ramach zadania inwestycyjnego- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3, na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy- Etap II-V – 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa wyposażenia obiektu Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3 w sprzęt RTV, AGD, oprogramowanie, meble, wyposażenie kuchni, akcesoria higieniczne i sprzęt porządkowy w ramach realizacji zadania: Wybór Wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia dla etapów II-V Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, w ramach zadania inwestycyjnego- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3, na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy- Etap II-IV. – 5 części: - część nr 1 - dostawa wyposażenia meblowego - część nr 2 - dostawa wyposażenia sprzętowego RTV – AGD - OPROGRAMOWANIE - część nr 3 – dostawa wyposażenia kuchni - część nr 4 - dostawa wyposażenia – akcesoria higieniczne - część nr 5 – dostawa wyposażenia – sprzęt porządkowy Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia”, do poszczególnych części 01-05, projekt umowy – Rozdział 3 siwz. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 – tekst jednolity) - roboty murarskie i murowe – murarze, - roboty tynkarskie- tynkarze, - roboty w zakresie stolarki budowlanej - monterzy, - montaż instalacji sanitarnych - monterzy instalacji sanitarnych, - roboty elektryczne i niskoprądowe - monterzy instalacji elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach