Przetargi.pl
Usługi portierskie,utrzymania obiektów,maszyn i urządzeń Leśnego Ośrodka Nasiennego w Równem w 2013 r.

Nadleśnictwo Dukla ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 43 73 950 , fax. 13 43 73 966
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dukla
  ul. Bieszczadzka 2 2
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 43 73 950, fax. 13 43 73 966
  REGON: 37001460400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dukla.krosno.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi portierskie,utrzymania obiektów,maszyn i urządzeń Leśnego Ośrodka Nasiennego w Równem w 2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są usługi portierskie obejmujące: 1. Wykonywanie czynności portierskich w budynkach Nadleśnictwa Dukla znajdujących się w miejscowości Równe tj. w Leśnym Ośrodku Nasiennym, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę comiesięcznym harmonogramem dyżuru, zaakceptowanym przez Zamawiającego: - w dni robocze dla LON w godzinach od 15?? do 7?? - w dni wolne od pracy całodobowo. 2. Wydawanie kluczy do obiektów LON pracownikom Ośrodka. 3. Po zdaniu kluczy od pomieszczeń przez pracowników, sprawdzenie i zabezpieczenie wszystkich pomieszczeń oraz zamknięcie bram wjazdowych na obiekt LON. 4. Prowadzenie w książce zmian dyżuru, raportu ujmującego stan nadzorowanych urządzeń, środków transportu, przebywania pracowników i osób obcych po godzinach pracy na terenie obiektów LON, a także potwierdzenie zdania i przyjęcia dyżurowania. 5. Włączanie o zmierzchu i wyłączanie o świcie oświetlenia zewnętrznego. 6. Podstawową obsługę instalacji alarmowej obiektu oraz zgłaszanie nieprawidłowości Kierownikowi LON (Zamawiający wymaga znajomości przez personel Wykonawcy obsługi instalacji). 7. Rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdów w godzinach 15.00 - 7.00 w dni robocze oraz przez całą dobę w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. 8. Rejestrowanie pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka w dni robocze po godzinach pracy oraz przez całą dobę w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. 9. Ochrona terenu wchodzącego w skład obiektu przed penetracją przez osoby do tego nieupoważnione. 10. Obsługa połączeń telefonicznych niezbędnych do szybkiego powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach losowych (Zamawiający wymaga znajomości wykazu połączeń). 11. W miesiącach grzewczych nadzór kotłów gazowych centralnego ogrzewania w obiektach LON. 12. Nadzór nad urządzeniami : szafa wyłuszczarska, suszarnia nasion buka, agregaty chłodnicze - w dni robocze dla LON w godzinach od 15?? do 7?? - w dni wolne od pracy całodobowo. II. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983411202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_dukla/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach