Przetargi.pl
Usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 293 75 60 , fax. 12 293 75 59
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293 75 60, fax. 12 293 75 59
  REGON: 15190000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msap.uek.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem NNW i KL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż oraz dostawa biletów lotniczych związana jest z realizacją krajowych i zagranicznych podróży pracowników, doktorantów oraz innych uczestników projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” (dalej jako pasażerowie) wraz z ubezpieczeniem pasażerów oraz ich bagażu na czas przelotu i podróży NNW i KL, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach