Przetargi.pl
Usługi oznakowanie pionowego - Ustka 2021 rok

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Marynarki Polskiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 608045050 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
  Marynarki Polskiej 78a
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 608045050, fax. -
  REGON: 36743656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi oznakowanie pionowego - Ustka 2021 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oznakowania pionowego, obejmującej konserwację, utrzymanie oraz wymianę i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie miasta Ustka w 2021 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. konserwację i utrzymanie istniejącego oznakowania, polegające na: a) czyszczeniu tarcz znaków drogowych, b) prostowaniu słupka, pomalowaniu i ponownym jego wkopaniu, c) przekręceniu obróconej tarczy, d) montażu nowych uchwytów do istniejącej tarczy, e) demontażu kompletnych znaków drogowych, f) przestawieniu kompletnych znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych, g) prostowaniu barier, h) przestawieniu słupka przystankowego w nowe miejsce, i) uzupełnieniu i ponownym zawieszeniu łańcucha do bariery, j) bieżącej kontroli stanu technicznego znaków; 2.2. wymianę i montaż nowego oznakowania pionowego w szacunkowej ilości określonej w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, polegające na: a) wymianie elementów oznakowania, które uległy zniszczeniu poprzez uszkodzenia mechaniczne, b) montażu nowych elementów oznakowania w związku ze zmianą organizacji ruchu, c) wykonaniu i montażu tablic informacyjnych o nazwach ulic i rond (załącznik nr 9 do SIWZ), d) wykonaniu zamiennej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z elementami betonowymi zabezpieczającymi wjazd w okresie imprez organizowanych przez miasto Ustka zgodnie z wymogami; 2.3. wykonanie usług zleconych związanych z przedmiotem zamówienia, w orientacyjnej ilości roboczogodzin określonej w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). 4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na montaż nowego oznakowania pionowego wynosi 24 miesiące (bez aktów wandalizmu). 5. Wymagany maksymalny czas realizacji naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów oznakowania pionowego: do 8 godzin. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi konserwacji i utrzymania istniejącego oznakowania oraz wymiany i montażu nowego oznakowania pionowego. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50230000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach