Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2021 roku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Marynarki Polskiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 608045050 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
  Marynarki Polskiej 78a
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 608045050, fax. -
  REGON: 36743656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.ustka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2021 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. planowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, 2.2. awaryjne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, 2.3. awaryjny remont sieci kanalizacji deszczowej, 2.4. interwencyjne mechaniczne i ręczne czyszczenie oraz pogłębienie rowu melioracyjnego , 2.5. awaryjny wywóz wód opadowych, 3. Ilości usług awaryjnego czyszczenia kanalizacji deszczowej, o których mowa w pkt. 3.2.2. SIWZ, ilość robót awaryjnych w zakresie remontu kanalizacji deszczowej, wskazana w pkt. 3.2.3. SIWZ, ilość prac w zakresie czyszczenia oraz pogłębienia rowu melioracyjnego wskazana w pkt. 3.2.4. SIWZ, oraz awaryjny wywóz wód opadowych wskazanych w pkt. 3.2.5. są ilościami szacunkowymi określonymi na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może odstąpić od ich realizacji, bądź też zlecić mniejszą ilość prac niż wskazano szacunkowo. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac przy czyszczeniu sieci kanalizacji deszczowej i separatorów, ręcznym czyszczeniu elementów sieci kanalizacji deszczowej w miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem, wykonywaniu i zabezpieczeniu wykopów, wykonywaniu prac porządkowych, remontach w związku z zaistnieniem awarii. Czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach