Przetargi.pl
Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Bankowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4311300, 3175037 , fax. 913 175 037
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bankowa 18
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4311300, 3175037, fax. 913 175 037
  REGON: 81054370729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.police.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części: CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Usługi stałe (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II): a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2018 poz.1202) i rozdziałem V i VI ust. 1-5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług (raz w roku), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych, lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych. b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług. Po zakończeniu usługi, Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia z przewodów. 2. Szczegółowy wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych, w których należy dokonać czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz dokonać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) został określony w Wykazach budynków, stanowiących załączniki nr 6,6a,8 – REJON I oraz załącznik nr 7, 7a,8 – REJON II do niniejszej siwz. 3. Usługi zlecone - wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX STWiOU): a) sprawdzanie drożności przewodów kominowych po przemurowaniu kominów i pracach dekarskich, wykonywanych przez pracowników Zamawiającego albo zleconych w ramach wykonawstwa obcego, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), b) sprawdzenie wykonanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z rur dwuściennych ocieplonych oraz wkładów kominowych, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji, c) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. na potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.) wraz z ustalaniem przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny i wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza, z wydaniem ekspertyz zawierających wskazania rozwiązań technicznych. d) usuwanie gniazd kawek, gruzu i innych zanieczyszczeń z przewodów kominowych, e) wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach i lokalach, łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego. Wykonane zalecenia, powinny zawierać odniesienia prawne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej siwz (zwaną dalej STWiOU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta cenowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II ust. 7 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 2 SIWZ). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia - wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 4). 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust.3 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 7) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach