Przetargi.pl
Dostawa ciągnika do nauki jazdy

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Lipiańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 881 13 00 , fax. 91 506 55 00
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
  Lipiańska 4
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 881 13 00, fax. 91 506 55 00
  REGON: 811684166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pyrzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika do nauki jazdy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) spełniających wymogi pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii T. 2. Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250.000,00 zł brutto. 3. Ciągnik rolniczy musi posiadać pełną dokumentację pojazdu – łącznie z kartą pojazdu, wyciągiem ze świadectwa homologacji, świadectwo jakości (dodatkowych pedałów). 4. Warunki serwisu zgodne z wymaganiami producenta ciągnika. 5. Ciągnik o mocy nominalnej w przedziale 105-125 KM, cylindry 4, pojemność 4,5l. 6. Inteligentne sterowanie wyposażeniem. 7. Funkcje ISOBUS – złącze narzędzi. 8. Amortyzowana oś przednia (samopoziomujące zawieszenie). 9. Układ hydrauliczny z kompensacja ciśnienia i przepływu. 10. Turbosprężarka z przepustnicą spalin. 11. Układ recyrkulacji spalin z chłodzeniem EGR. 12. Filtr cząstek stałych DPF. 13. Układ chłodzenia z wiskotycznym napędem wentylatora. 14. Wysoko ciśnieniowy układ Common Rail. 15. Układ kierowniczy - Dynamiczne wykrywanie obciążeń. 16. Oś przednia – samoblokujący mechanizm różnicowy. 17. Przekładnia mechaniczno-hydrauliczna z rewersem lewostronnym, dodatkowo sprzęgło ręczne oraz z automatycznym przełączaniem biegów elektrohydraulicznych. 18. Tylny TUZ – udźwig w zakresie 3950/6800 kg. 19. Znamionowa prędkość obrotowa silnika nieprzekraczająca 2100 obrotów/minutę. 20. Automatyczny zaczep transportowy. 21. Układy hamulcowe przyczepy – pneumatyczne. 22. Mechaniczne lub elektryczne gniazda hydrauliki. 23. Kabina – widoczność panoramiczna w zakresie minimum 310 stopni. 24. Pneumatycznie lub mechanicznie amortyzowane siedzisko. 25. Teleskopowa i pochylana/kolumna koło kierownicy. 26. Klimatyzacja w opcji podstawowej. 27. Miejscem dostawy FRANCO jest Zespół Szkół Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. 28. Okres gwarancji liczy się od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i jego odbioru bez uwag.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach