Przetargi.pl
Wykonywanie w 2019 roku remontów lokali z zasobu Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w 2019 roku remontów lokali z zasobu Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie w 2019 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, remontów lokali z zasobu Gminy Miasto Szczecin zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystw Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał roboty murowe, zduńskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, okładziny ścienne, elementy wentylacji grawitacyjnej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania oraz montażu urządzeń technicznych, zgodnie: a. ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji b. z „ramowymi wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi wykończenia i wyposażenia przygotowywanych do zasiedlenia wolnych lokali mieszkalnych z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie przekazywanych mu zleceń jednostkowych. Realizacja prac w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00 (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Dopuszcza się prowadzenie robót w soboty - wykonywanie robót w soboty wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości z Inspektorem Nadzoru, 4. Zamawiający planuje, że w 2019 roku poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w wysokości około 880.000,00 złotych brutto. Zamawiający zastrzega, że ww. kwota jest kwotą średnią i nie stanowi ona ani maksymalnej, ani minimalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100); 2. Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. do dnia 29 stycznia 2019 roku, do godziny 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta, którą składa każdy z Wykonawców musi zawierać: a) ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.. b) Oświadczenia i zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VII pkt. 1. c) pełnomocnictwo, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów; d) odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w części IX pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ - w przypadku składania oferty wspólnej;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach