Przetargi.pl
Usługi geodezyjne

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3272389 , fax. 068 3272006
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
  ul. Lwowska 25 25
  65-225 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3272389, fax. 068 3272006
  REGON: 01034470800657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace polegające na projektowaniu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych, dokonywania obliczeń, sporządzaniu i przetwarzaniu dokumentacji geodezyjnej, a także zakładaniu i aktualizacji baz danych, pomiarach i opracowaniach fotogrametrycznych. Postępowanie poni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - w zakresie usług geodezyjnych nieruchomości, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy. Spełnienie warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, określonych w SIWZ na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usługi objętej zamówieniem - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty : - świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii - wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. nr 240, poz. 2027 z 2005 r.), - wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem imienia i nazwiska, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W wykazie należy umieścić zarówno własnych pracowników jak i podwykonawców - wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, będących przedmiotem zamówienia lub o podobnym charakterze, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIZW (proszę podać minimum 5), 3. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty : - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 4. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach