Przetargi.pl
Usługi geodezyjne

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3272389 , fax. 068 3272006
 • Data zamieszczenia: 2010-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
  ul. Lwowska 25 25
  65-225 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3272389, fax. 068 3272006
  REGON: 01034470800657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace polegające na projektowaniu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych, dokonywania obliczeń, sporządzaniu i przetwarzaniu dokumentacji geodezyjnej, a także zakładaniu i aktualizacji baz danych, pomiarach i opracowaniach fotogrametrycznych. Postępowanie poniżej 125.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach